Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Anidef, z. s., IČ: 061 82 771, se sídlem Žim 59, 415 01 Žim, do spolkového rejstříku zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 1. července 2017, oddíl L, vložka 105806.

Anidef, z. s. nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Anidef, z. s. nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon.

Zdroje a účel zpracování

Anidef, z. s. získává osobní údaje přímo od subjektů údajů (uživatelů) prostřednictvím kontaktního formuláře. Zpracování osobních údajů se děje za účelem komunikace s uživateli, a to pouze po uděleném souhlasu.

Příjemci osobních údajů

Anidef, z. s. nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a mají s ním uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpracovateli jsou:

  • fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zabývající se IT řešením (programátoři)
  • správce serveru 

Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

Kontaktní e-mail na Správce: info@anidef.cz


V Žimu dne 1. 8. 2019